Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2019

Reposted fromSpecies5618 Species5618 viasucznik sucznik
7886 d02e 500
Reposted fromsober sober viasucznik sucznik
7238 ce23 500
Reposted frompunisher punisher viasucznik sucznik
9141 06ef 500
Reposted fromkatsiu katsiu viasucznik sucznik

May 12 2019

0869 4476 500
Reposted fromfilology filology viaSkydelan Skydelan
1203 6228 500
Reposted from1911 1911 viasucznik sucznik
1540 5286 500
Reposted frompiehus piehus viasucznik sucznik
1814 0ba0 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viasucznik sucznik
8000 a44d 500
Reposted fromfungi fungi viasucznik sucznik

May 01 2019

5356 33fa 500
Reposted fromZircon Zircon viasucznik sucznik

March 27 2019

3847 d8e6 500
Reposted fromzelbekon zelbekon
Reposted fromFero Fero viaspecific-humor specific-humor
5782 7847 500
Reposted fromzelbekon zelbekon
5154 ad35
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
5073 8a3e 500
0651 bab3 500
Reposted frompunisher punisher viaRedHeadCath RedHeadCath
0267 915d 500
Reposted fromzciach zciach viaRedHeadCath RedHeadCath
9460 2816
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaSzczurek Szczurek
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl